Wyświetlono: 14083
Oferta

Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” w Wałczu znajduje się w Wałczu przy ul. Królowej Jadwigi 10. Działalność swoją rozpoczęło 01 września 2001 r. Działa na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Zachodonio-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Środki na działalność statutową przedszkola pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców oraz z dotacji budżetu Miasta Wałcza zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. Dyrektorem przedszkola jest mgr Małgorzata Jaworska absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W oświacie pracuje 25 lat. Kadra pedagogiczna przedszkola liczy 10 osób. W pięciu oddziałach przedszkolnych pracuje 6 nauczycielek oraz 4 nauczycieli zajęć dodatkowych. Nauczyciele legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Obsługę przedszkola stanowią pracownicy w ilości 5 osób z wykształceniem średnim, wspomaganymi przez stażystów. Placówka mieści się w dużym obiekcie liczącym ok. 900m2 powierzchni użytkowej, otoczonym placem zabaw i zielonymi ogrodami. Sale przedszkolne są przestronne, jasne, estetyczne i bogato wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, które stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnej aktywności. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od godz. 6:30-16 przez cały rok szkolny z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerwą wakacyjną ustaloną przez dyrektora przedszkola. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 145. W placówce funkcjonuje 5 oddziałów, do których przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat. Dzieci w przedszkolu korzystają z trzech posiłków przyrządzanych w szkolnej stołówce. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2005/2006 wynosi 220 zł, w przyszłym roku szkolnym 2006/2007 tj. od września 2006 r. wzrasta do 230 zł. W opłacie stałej uwzględnione są zajęcia dodatkowe dla dzieci: * zajęcia teatralne * zajęcia plastyczne * rytmiczno-muzyczne * religia. Ponadto imprezy i uroczystości przedszkolne (programy artystyczno-muzyczne organizowane w przedszkolu na zaproszenie dyrektora, spektakle teatralne również organizowane na terenie przedszkola na zaproszenie dyrektora, wycieczki autokarowe, paczki mikołajkowe, Dzień Dziecka z prezentami, bal karnawałowy, zakończenie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego dla dzieci 6-letnich z prezentami, piknik rodzinny, badania logopedyczne. Na zasadach dodatkowej opłaty wnoszonej przez rodziców przedszkole umożliwia udział dzieci w zajęciach nauki języka angielskiego. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez profesjonalistów. Przedszkole realizuje bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkol., które stanowią tradycję przedszkola, są źródłem radości i wzruszeń zarówno dla dzieci jak ich bliskich. Oferuje ciekawą propozycję programową, respektuje Prawa Dziecka (zg. z Konwencją Praw Dziecka), stwarza miłą, serdeczną i rodzinną atmosferę w przedszkolu. Posiada wypracowane formy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dzieci aktywnie uczestniczą w różnorodnych konkursach, spartakiadach i olimpiadach lokalnych i ogólnopolskich zajmując wyróżnienia i wysokie miejsca. Przedszkole wciąż pogłębia przyjaźń z Niemieckim Czerwonym Krzyżem (DRK) z Werne oraz niemieckim przedszkolem w Stockum k/Werne, współpracuje z wieloma przedszkolami niepublicznymi na terenie Polski. Wysoki poziom zadowolenia rodziców z działalności naszego przedszkola powoduje nieustające kolejki zapisujących się dzieci do naszej placówki, a tym samym motywuje dyrektora i pracowników – do stałej troski o jakość naszej pracy i podnoszenie standardu przedszkola, poszukiwania coraz bardziej kreatywnych form pracy min. poprzez udział w dodatkowych programach edukacyjnych. Rekrutacja do przedszkola „Czerwony Kapturek” odbywa się od 01 marca każdego roku i trwa do chwili wolnych miejsc w przedszkolu. W miesiącach marzec i maj w placówce organizowane są zajęcia adaptacyjne dla dzieci zapisujących się do po raz pierwszy do przedszkola. Jest to czas kiedy dzieci i ich rodzice mogą zapoznać się z przedszkolem, poznać przyszłych wychowawców, uczestniczyć w zabawach, a rodzice przygotowywani są na „rodziców przyszłych przedszkolaków”. Pierwsze spotkanie adaptacyjne-15.03.2006 r. sobota w godz. od 10-12, drugie spotkanie-20.05.2006 r. sobota w godz. od 10-12. Wszelkich informacji na temat przedszkola i zajęć adaptacyjnych udziela dyrektor przedszkola codziennie w kancelarii przedszkola w godz. od 10-15 lub pod numerami tel. 067 258 20 24 (10-15), 067 258 67 56 (17-20), 0502 36 36 67 (10-20) SERDECZNIE ZAPRASZMY!!!