Wyświetlono: 15392
Oferta

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie: * ujmowania wody surowej, * uzdatniania wody dla potrzeb ludności oraz działalności gospodarczej, * rozprowadzania i dostawy wody dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych, * odprowadzanie ścieków systemem sieci kanalizacyjnej, * oczyszczania ścieków, * wywóz nieczystości płynnych, * usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, * czyszczenie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, * wydawania warunków technicznych w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, * uzgodnienia i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Przedsiębiorstwa, * wykonywanie podłączeń do sieci wod - kan, * analiza laboratoryjna wody i ścieków, * konserwacji, remontu i modernizowania infrastruktury technicznej, * przygotowania i realizacji własnych inwestycji wodno - kanalizacyjnych, * świadczenia innych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.